Facebook icon big
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Hands 2847508 1920

 

02.01.2023 r.

Postępując zgodnie z podrozdziałem 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz zapisami umowy o dofinansowanie o nr RPLD.09.02.02-10-A028/20-00 Fundacja "W Człowieku Widzieć Brata" prowadzi procedurę rozeznania rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej usług edukacyjno-rozwojowych na potrzeby projektu „Świetlica w MIEJSCU SPOTKAŃ” o nr RPLD.09.02.02-10-A028/20.

Fundacja "W Człowieku Widzieć Brata", ul. Boya Żeleńskiego 2/29, 91-761 Łódź, zwraca się o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej usług edukacyjno-rozwojowych:

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć rozwijających kompetencje osobiste i społeczne dla 20 osób z grupy dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 roku życia w wymiarze: średnio 12 godzin w miesiącu (łącznie 72 godzin) w okresie: 13.01.2023-16.06.2023.

Proponowane zajęcia powinny w szczególności poruszać tematy związane z:

* rozwojem emocjonalnym;

* problematyką okresu dojrzewania;

* równością szans, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną;

* kształceniem umiejętności komunikacyjnych.

2. Harmonogram warsztatów będzie umawiany z opiekunem merytorycznym. Preferowane godziny zajęć to piątki, w godz. 16.00-19.00.

Oferty (odpowiedni formularz znajduje się na ostatniej stronie zapytania) należy składać do dnia 12.01.2023 r. (włącznie)

Pocztą tradycyjną na adres:

Biuro Projektu „Świetlica w Miejscu Spotkań”

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9, 90-336 Łódź

osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 -16:00

lub e-mailem: fundacja@pomagajznami.org

Dodatkowe informacje: tel. 669 322 406

 

Załączniki